top of page

AKTUELL UTSTILLING/CURRENT EXHIBITION September-October 2023

Et samarbeid med /A collaboration between the Interior Design Shop HJEM KJÆRE HJEM 

and paintings by Judy Sirks Vevle

Gallery Space BROEN: Domkirkegaten 4, Bergen Norway

https://www.instagram.com/hjem_kjaere_hjem/

 

  Nedsenket i det grønne lyset / Immersed in the Green Light 

  Soloshow at Galleri Christinegaard,

  Bergen 21 January - 12 February 2023. 

https://www.gallerichristinegaard.no/utstillinger

Jeg er en norsk billedkunstner og mitt arbeid fokuserer på temaet natur; skogbunnen og naturelementer, steinskred og dramatiske landskap. Kunstpraksisen min er sterkt påvirket av tid tilbrakt i naturen. Arbeidsfelt er primært maleri og video.

 

Serien Nedsenket i det grønne lyset / Komposisjon 2, er malerier laget til min separatutstilling på Galleri Christinegaard i februar 2023. Utgangspunktet for disse verkene var min interesse for økofilosofi, om min personlige opplevelse av naturen, og hvordan man håndterer naturkriser , dystopiske følelser, sorg over tapt natur.

 

Kan jeg gjenskape det vakre, magiske lyset som jeg opplever i naturen?  Hvordan virkelig SE og oppdage elementer i naturen, finne motiver og forstørre, forbedre. Jeg setter også sammen malerier i komposisjoner, hvor delene er utsnitt av et hovedmotiv. Komposisjonene kan settes sammen i samsvar med et gitt utstillingsrom og blir derfor stedsspesifikke. For å skape en helhetlig opplevelse i gallerirommet har noen malerier fått en tredimensjonal form og video gir bevegelse og lys.

 

Titlene på arbeidet mitt, for eksempel Bare is, kan antyde at naturen ikke bare er det vi ser med det blotte øye, men også «mikro-makro»-tilstanden i naturen; de små komponentene, samspillet mellom delene og helheten i et system.

 

Serien Rasets Estetikk handler om Vestlandets dramatiske natur. Steinskred og snøskred har alltid vært en bekymring og har vært en naturlig del av livet, men problemene øker på grunn av klimaendringer.

 

Arbeid med naturen som motiv, impliserer en bevissthet om kunsthistoriens kontekst og den norske identitetsfølelsen knyttet til forestillinger om det norske landskapets karakter.

 

Jeg har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt: The Whitechapel Gallery, UK: Christen Sveaas Art Foundation: "The Unseen" kuratert av Hurvin Anderson, The Museum voor Moderne Kunst i Arnhem, Domus Artium i Salamanca, Spania, Høstutstillingen i Oslo, Vestlandsutstillingen på Kabuso, Øystese, Kongsberg Kunstforening, Kunstgarasjen Kunstgalleri i Bergen.

 

Jeg selger kunstverkene mine gjennom Kunstgarasjen; kunstgarasjen.no og Atelie: ​https://atelie.art/atelier/judy-sirks-vevle

Ta kontakt med dem eller mail meg.

(Se e-postadresse nederst på siden).

English:

I am a Norwegian artist and my work focus on the subject of Nature, with themes like; the forest floor and natural elements, rockslides and dramatic landscapes. My art practice is heavily influenced by time spent immersed in nature.

I work primarily with painting and video.

The series Immersed in the Green Light / Composition 2, are paintings made for my soloexhibition at Galleri Christinegaard in February 2023. The starting point for these works was my interest in Ecophilosophy, about my personal experience of nature, and how to deal with nature crisis, dystopian feelings, grief over lost nature.

 

The preparatory work for the exhibition was analytical, but also intuitively investigative; how to balance the figurative versus abstraction. Can I recreate that beautiful, magical light that I experience in nature? How to really SEE and discover elements in nature, find motifs and enlarge, enhance. I also put together paintings in compositions, where the parts are sections of a main motif. The compositions can be put together in accordance with a given exhibition space and therefore become site-specific. To create a holistic experience in the gallery space, some paintings have been given a three-dimensional form and video provides movement and light.

 

The titles of my work, for example Only Ice, may suggest that nature is not only what we see with the naked eye, but also the «micro-macro» state of nature; the small components, the interaction between the parts and the whole of a system. 

 

The series The Aesthetics of the Rock Slide is about the dramatic nature of Western Norway. Rockslides and avalanches have always been a concern and has been a natural part of life, but the hassards are increasing due to climate change.

As a Norwegian artist, working with nature as a subjectmatter, implicates an awareness of the context of Art history, The Norwegian sense of identity linked to notions of the character of the Norwegian landscape is always present. 

I have exhibited both nationally and internationally;

The Whitechapel Gallery, UK: Christen Sveaas Art Foundation: "The Unseen" Selected by Hurvin Anderson, The Museum voor Moderne Kunst in Arnhem, Domus Artium in Salamanca, Spain, Høstutstillingen in Oslo, Vestlandsutstillingen, Øystese,, Kongsberg Art Association, Kunstgarasjen Art Gallery in Bergen. 

I sell my artwork through Kunstgarasjen; kunstgarasjen.no and Atelie: ​https://atelie.art/atelier/judy-sirks-vevle 

Please contact them or mail me.

See mail address on the bottom of the page.

             

                         

bottom of page